ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

25.10.2014 ന് നടത്താനിരുന്ന ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 01.11.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s