പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കായികോത്സവത്തിന്‍റെ എന്‍ട്രി നടത്തുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന പ്രിന്‍റൗട്ടില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s