ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ

 

കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നിലവാരനിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി, മുഴുവൻ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രജിസ്റ്റ്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ:
1.നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ(അപേക്ഷ ഫോറം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.www.foodsafety.gov.in)
2.പ്രധാനാധ്യാപകന്റ ഐ ഡി പ്രൂഫ്
3.പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (2 എണ്ണം)
4.സ്കൂളിൽ ലഭ്യമായ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലെ വെള്ളം പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട്.
5.പാചകക്കാരുടെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്
6.രജിസ്റ്റ്രേഷൻ ഫീ ആയി 100/- രൂപ അടച്ച ചലാൻ രശീതി
മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും 30.11.2014 നകം രജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s