ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാം വോള്യം

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ രണ്ടാം വോള്യം സൊസൈറ്റികളില്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ പുസ്തകമെടുക്കുന്ന സൊസൈറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s