വിവരശേഖരണ ഫോര്‍മാറ്റ് അടിയന്തിരം

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

കത്ത്

പ്രഫോര്‍മ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s