ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച്
പ്രധാനാധ്യാപകർ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ അക്ഷയകേന്ദ്രം മുഖേനെ ഓൺലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടപടികൾ 2014 നവംബർ 30 തീയതിയ്ക്കകം നിർബന്ധമായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s