പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 രാവിലെ 11 മണിക്ക്

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്.സമ്മേളന സ്ഥലം 10.11.2014 തിങ്കളാഴ്ച അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

By aeotaliparambanorth137

B.R.G.Taining on 11.11.2014 at BRC

എല്‍.പി, യു.പി. സ്കൂളുകളില്‍ നവംബര്‍ 14 ന് പ്രത്യേക രക്ഷാകര്‍തൃ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള B.R.G പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഒരു അദ്ധ്യാപകന്‍ 11.11.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക്  തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് B.R.C യില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137