കലോല്‍സവം ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി 11.11.2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെ മാത്രം

കലോല്‍സവം ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി 11.11.2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെ മാത്രം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതുവരെ എന്‍ട്രി നടത്താത്ത സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.3 മണിക്കു ശേഷം സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s