പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 ന് 11 മണിക്ക് AUPS ACKIPPARAMBA

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം  നാളെ 11.11.2014 ന് 11 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s