പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സബ്ജില്ലാ കലോല്‍സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17.11.2014 മുതല്‍ 19.11.2014 വരെ സംഘാടകസമിതി സ്കൂളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍  സ്കൂള്‍ മാനേജര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭവസമാഹരണത്തിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.എല്ലാ ഗവണ്‍മെന്‍റ് , എയിഡഡ് സ്കൂളുകളും പരമാവധി സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.വിഭവം ശേഖരിക്കുന്ന തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s