മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടപടികൾ 30.11.2014 നകം (അക്ഷയകേന്ദ്രം മുഖേനെ)പൂർത്തീകരിച്ച് 2.12.2014 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി വിവരം ഈ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.കണ്ണൂർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കുടിവെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകിയ രശീതി സഹിതം അക്ഷയകേന്ദ്രം സമീപിയ്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ,ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ:0497-2760930

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s