എല്‍.പി.മലയാളം പ്രസംഗ വിഷയം

എല്‍.പി.മലയാളം പ്രസംഗവിഷയം -ശുചിത്വ കേരളം നമ്മുടെ സ്വപ്നം . മത്സരം 21.11 വെള്ളി.പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് 19.11.2014 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് ചപ്പാരപ്പടവില്‍.എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s