ഗ്രൂപ്പ് പെർസണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം, 2015 വർഷത്തേയ്ക്ക് പുതുക്കി ഉത്തരവായി.പ്രീമിയം തുക 2014 നവംബർ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137