ഗ്രൂപ്പ് പെർസണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം, 2015 വർഷത്തേയ്ക്ക് പുതുക്കി ഉത്തരവായി.പ്രീമിയം തുക 2014 നവംബർ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s