മെയിന്‍റനന്‍സ് & സ്കൂള്‍ ഗ്രാന്‍റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

എസ്.എസ്.എ സ്കൂള്‍ ഗ്രാന്‍റ് ക്ലിക്ക്എസ്.എസ്.എ സ്കൂള്‍ ഗ്രാന്‍റും , മെയിന്‍റനന്‍സ്  ഗ്രാന്‍റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ താഴെ

എസ്.എസ്.എ സ്കൂള്‍ ഗ്രാന്‍റ്

മെയിന്‍റനന്‍സ്  ഗ്രാന്‍റ് maintanance grand

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 24.11.2014 ചപ്പാരപ്പടവില്‍

24.112014 തിങ്കള്‍ 11.00 മണിക്ക് ചപ്പാരപ്പടവ് HSS ല്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക കൈവശമുള്ളവര്‍ അന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137