പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 24.11.2014 ചപ്പാരപ്പടവില്‍

24.112014 തിങ്കള്‍ 11.00 മണിക്ക് ചപ്പാരപ്പടവ് HSS ല്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക കൈവശമുള്ളവര്‍ അന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s