ഉപജില്ലാ കലോത്സവം 2014-15അപ്പീല്‍ ഹിയറിംഗ്

ഉപജില്ലാ കലോത്സവമത്സരങ്ങളിലെ അപ്പീലുകളുടെ ഹിയറിംഗ് 11.12.2014, 13.12.2014 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ തളിപ്പറമ്പ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s