]pXpXmbn In¨¬ Iw tÌmÀ \nÀamW¯n\v ^­v BhiyapÅhÀ 16.12.2014 \v Xs¶ Hm^okn hnhcw Adnbnt¡­XmWv.hnhcw Hm^okv \¼dn t^m¬ sNbvXv Adnbn¡v Ibpw, At]£ DS³ kaÀ¸nçIbpw sNt¿­XmWv.

By aeotaliparambanorth137

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നിയമം 2013 പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോട്ടോഎടുപ്പിനായി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137