ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നിയമം 2013 പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോട്ടോഎടുപ്പിനായി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s