ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ‘

മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും 24.12.2014 ന് തന്നെ 

ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

click here

By aeotaliparambanorth137

A¬ FbvUUv/kÀ¡mcnXc taJebn \nìw 2014þ15 A[yb\ hÀj¯n FbvUUv kvIqfpIfn Hì apX F«p hsc ¢mÊpIfn {]thi\w t\Snb F ]n F hn`mKw B¬Iq«nIÄ HgnsIbpÅ æ«nIfpsS F®w kaÀ¸nt¡³­Xmé

click here

By aeotaliparambanorth137