ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രകൃതി ദുരന്ത സഹായം സംബന്ധിച്ച്

ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര സഹായം നലകുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് -ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s