2014 സെപ്റ്റംബർ മുതല്‍നവംബർ വരെയുള്ള അയൺ ഫോളിക്  ആസിഡ് ഗുളികകളുടെ വിതരണംസംബന്ധിച്ച ഓൺലൈൻ എന്‍ട്രി മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137