2014 സെപ്റ്റംബർ മുതല്‍നവംബർ വരെയുള്ള അയൺ ഫോളിക്  ആസിഡ് ഗുളികകളുടെ വിതരണംസംബന്ധിച്ച ഓൺലൈൻ എന്‍ട്രി മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s