2014 ഡിസംബർ മാസത്തെ എൻ എം പി 1 
നിർബന്ധമായും മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും ജനുവരി 1 ന്
 തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2,3,4
 തീയതികൾ അവധി ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ
 യതൊരു വിട്ടുവീയും വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ നൽകുവാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ 
എൻ എം പി 1 ന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായും 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഓഫീസിൽ നിന്നും 
സമയബന്ധിതമായി നൽകുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, മുഴുവൻ അധ്യാപകരും 
ആയതിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് നിർഴ്ചദ്ദേശിച്ച 
തീയതിയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്.
By aeotaliparambanorth137