ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായുള്ള മൂന്നാം ഗഡു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ 

അക്കൗണ്ടിൽനിക്ഷേപിച്ചതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ

 പ്രധാനാധ്യാപകരും തുക  അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും, 

ഇല്ലാത്തപക്ഷം, 23.1.2015 നകം ഓഫീസിൽവിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തുക എത്രയെന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s