ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിച്ചൺ 

കം സ്റ്റോർ നിർമ്മാണത്തിന്/നവീകരണത്തിന് തുക ലഭിച്ച

 സ്കൂളുകൾ 13.02.2015 നകം കമ്പ്ലീഷൻ 

സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായുംഈ

 ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s