2015 മാർച്ച് മാസം എത്രദിവസത്തേയ്ക്ക് അരി

പാസാക്കണമെന്ന വിവരം എൻ എം പി 1

ന്റെ പുറക് ഭാഗത്തായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s