പ്രധാന അറിയിപ്പുകള്‍

2.2015-16 വര്‍ഷത്തെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 25.03.2015- വിശദവിവരവും പ്രഫോര്‍മയും ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s