ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- വാർഷിക പരിശോധന

ഉച്ചഭക്ഷണ ഓഡിറ്റിനായി മുഴുവൻ റജിസ്റ്ററുകളും 15.04.2015 നകം ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.എല്ലാ മാസത്തെയും വൗച്ചറുകൾക്ക് മുകളിലായി ഒരു അബ്സ്റ്റ്രാക്ട് കൂടി എഴുതി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
അബ്സ്റ്റ്രാക്ട് മാതൃക
പാൽ                  : തുക
മുട്ട                      : ”
പച്ചക്കറി           : ”
പലവ്യഞ്ജനം  : ”
പാചകക്കൂലി   : ”
ആകെ                 :   തുക
മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പാസ്സ് ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം ഹാജരാക്കുക.
കൂടാതെ, കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ നിർമ്മാണം/നവീകരണത്തിന് തുക ല്ഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ, ആയ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി , പ്രസ്തുത റജിസ്റ്ററും വൗച്ചറുകളും കൂടി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.എം എം ഇ ഫണ്ട് പിൻ വലിച്ച് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആയതിനുള്ള വൗച്ചറുകൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കണം. ആയതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

By aeotaliparambanorth137