2014-15 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഐ ഡി / ഇ ഐ ഡി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഡിക്ലറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും യു ഐ ഡി/ ഇ ഐ ഡി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി റിപ്പോർട്ട് 16.4.2015 ന് 5 മണിക്കകം ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തസ്തിക നിർണ്ണയം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137