29.04.2015 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30 ന് സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ യോഗം. 02.00 മണിക്ക് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ബി.ആര്.സിയില്

By aeotaliparambanorth137