2015-16 വര്‍ഷത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിന്‍റെ ഇന്‍റന്‍റ് പ്രിന്‍റെടുത്ത്  അധികം പുസ്തകങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് 08.05.2015 ന് 1 മണിക്കുമുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

By aeotaliparambanorth137