2015-16 വര്‍ഷത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിന്‍റെ ഇന്‍റന്‍റ് പ്രിന്‍റെടുത്ത്  അധികം പുസ്തകങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് 08.05.2015 ന് 1 മണിക്കുമുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s