പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മ പൂരിപ്പിച്ച് 09.06.2015 നുള്ളില്‍ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137