മുഴുവൻ സർക്കാർ ,  സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും

സർക്കുലറിലെ  നിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ

പ്രധാനാധ്യാപകർ വിവരം
മാനേജർ മാരെ അറിയിച്ച് ഉടൻ ആസ്തി വിവരം ഫയൽ ചെയ്യാൻ

ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ
മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും അവരവരുടെ മാനേജർ മാരുടെ
മെയിൽ ഐഡി /അഡ്രസ് ഓഫീസിൽ ഉടൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർദ്ദേശം  ഇവിടെ 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s