പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്തിക്കണം

സ്‌കൂളുകളില്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ കൂടുതലായി കൈപ്പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം തളിപ്പറമ്പ DEO ഓഫീസിനോട് ചേര്‍ന്ന മുറിയില്‍ വെച്ചതിനുശേഷം പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. IX, X ക്ലാസ്സുകളില്‍ അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ അതാത് സ്‌കൂള്‍ സ്റ്റോറുകളില്‍ അടിയന്തിരമായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137