ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളില്‍ പുസ്തകം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ക്ക് കൈമാറാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s