നാല് മാസത്തെ എസ്.റ്റി സ്‌റ്റൈഫെന്‍ഡ് 31.07.2015 11 മണി മുതല്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. LP 4X100 = 400, U.P. 4 X 125  = 500

അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് കോംപ്‌ളക്‌സ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് 04.08.2015 ചൊവ്വ 10 മണിക്ക് ഡി.ഡി ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s