തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ശാസ്‌ത്രോത്സവം 2015

BVJMHSS PERUMPADAVU-05-11-2015

മത്സരഫലങ്ങള്‍.

ഐ.ടി.മേള-3.20 all results

List of Participants for Higher Level Competition

പ്രവൃത്തി പരിചയമേള.04.30PM

List of participants for Higher Level Competition

Grade point of School

Science Fair

Social Science Fair

Mathematics Fair

Work Experience Fair

IT Fair

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s