റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് വിവരങ്ങള്‍ -നേരിട്ടോ ദൂതന്‍ മുഖാന്തിരമോ 16.11.2015 നകം

2016 ജൂണ്‍ 30 നുള്ളില്‍ വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപക-അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ . SlNo,Name,Designation,Date of retirement,എന്നീ ക്രമത്തില്‍ 16.11.2015 നകം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നേരിട്ടോ പ്രത്യേക ദൂതന്‍ മുഖേനയോ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s