കിച്ചണ്‍ കം സ്‌റ്റോര്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ പൊ.വി.ഡയറക്ടറുടെ 11.11.15ലെ കത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി 30.11.15ന് 11മണിക്ക് മുന്‍പായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ക്ലിക്ക്‌,

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s