പാഠപുസ്തകത്തിന്‍റെ രണ്ടാം വോള്യം കിട്ടാനുളള സ്കൂളുകള്‍ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതം 04.12.2015- 10.00 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137