പാഠപുസ്തകത്തിന്‍റെ രണ്ടാം വോള്യം കിട്ടാനുളള സ്കൂളുകള്‍ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതം 04.12.2015- 10.00 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s