പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിരശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

30.06.2015 ന് മുന്‍പ് വിരമിക്കുന്നവരുടെ സേവനപുസ്തകം 05.12.2015 ന് രാവിലെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s