പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം BRC യില്‍ 11.12.2015

11.12.2015 ന് 10മണിമുതല്‍ 1 മണി വരെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം BRC യില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.മേളകളുടെ ടോക്കണ്‍ഫ്‌ളാഗിന്റെ തുകയും,സ്‌കൂള്‍ വിഹിതവും അന്ന് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s