എച്ച്.എസ്.അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി,യു.പി മാത്രംവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (2015-16)

എച്ച്.എസ്.അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി,യു.പി മാത്രം.വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ (2015-16) തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ നിന്ന് 29.02.2016 02 pm മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സീല്‍ (School& Designation ) കൊണ്ടുവ രേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഗവ.സ്കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഗവ.സ്കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍  20.02.2016 നകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം-ക്ലിക്ക് 

റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രഫോര്‍മകള്‍-ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി 20.02.2016 നുള്ളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ 2 കോപ്പിയും സേവന പുസ്തകവും 24.02.2016 നുള്ളില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

പ്രഫോര്‍മ

2011-12 മുതലുള്ള തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം,നിയമനാംഗീകാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് 15.02.2016 നകം ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രഫോര്‍മ 1 വേര്‍ഡ്   – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 2 വേര്‍ഡ് – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 3 വേര്‍ഡ്  – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 4 വേര്‍ഡ് – പി.ഡി.എഫ്

By aeotaliparambanorth137

2012-13 വര്‍ഷത്തെ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്‍റ് ,സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ പ്രപ്പോസല്‍, സിക്സ്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഡേ സ്ട്രങ്തിന്‍റെ കോപ്പി എന്നിവ ഉടന്‍ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137