2012-13 വര്‍ഷത്തെ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്‍റ് ,സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ പ്രപ്പോസല്‍, സിക്സ്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഡേ സ്ട്രങ്തിന്‍റെ കോപ്പി എന്നിവ ഉടന്‍ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s