പ്രഫോര്‍മ

2011-12 മുതലുള്ള തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം,നിയമനാംഗീകാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് 15.02.2016 നകം ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രഫോര്‍മ 1 വേര്‍ഡ്   – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 2 വേര്‍ഡ് – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 3 വേര്‍ഡ്  – പി.ഡി.എഫ്

പ്രഫോര്‍മ 4 വേര്‍ഡ് – പി.ഡി.എഫ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s