ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി 20.02.2016 നുള്ളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ 2 കോപ്പിയും സേവന പുസ്തകവും 24.02.2016 നുള്ളില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s