ഗവ.സ്കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഗവ.സ്കൂളുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍  20.02.2016 നകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം-ക്ലിക്ക് 

റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രഫോര്‍മകള്‍-ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s